Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností FRUITISIMO FRESH s.r.o., IČO: 28934610 a ARNB s.r.o., IČO:27061833(„Prodávající“) a koncovým zákazníkem – spotřebitelem („Kupující“) realizovaných v kterékoli prodejně Prodávajícího („prodejní síť FRUITISIMO“) a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na nové zboží („Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit Kupujícím práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamaci“) v prodejní síti FRUITISIMO, přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací, a vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb a záruky za jakost podle příslušných ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

1. Obecná ustanovení

1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží prodávané v prodejní síti FRUITISIMO při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím, výrobcem nebo dodavatelem Prodávajícího popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údaji uvedenými na obalu zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodejní síť FRUITISIMO pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

1.3 Reklamace chutí, složení, poškození zboží nebo nekompletního zboží nebo jiných vnější prohlídkou zjistitelných parametrů zboží musí Kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění, nejpozději při převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

1.2 Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením zboží vyrobeného či upraveného podle požadavku Kupujícího. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle požadavku Kupujícího, potvrzuje Kupující fyzickým převzetím objednaného zboží.

2. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

2.1 Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží v následující délce („záruční doba“): (a) v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy, jako je v našem případě čerstvé ovoce a zelenina, ovocné šťávy – u těchto výrobků je Kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít; (b) u ostatních výrobků (nepotravinářského zboží) po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou. Je-li ze strany Prodávajícího, výrobce nebo dodavatele Prodávajícího stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky stanovené dodavatelem výrobku nebo jeho výrobcem, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou Kupujícímu známy. Toto ustanovení se nepoužije v případě použitého spotřebního zboží, kdy je záruční doba stanovina na polovinu zákonné doby pro uplatnění práv z vadného plnění, pokud Kupující nestanoví záruční dobu delší.

2.2 V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.3 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci Kupujícím, v případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2.4 Po dobu záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel, a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

3. NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

3.1 Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na zboží, které má vady a bylo zakoupené v některé z prodejen prodejní sítě FRUITISIMO v České republice. Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní, skladování či nesprávného zásahu nebo z důvodů dle článku 4 tohoto reklamačního řádu.

3.2 Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy a kde zboží zakoupil u Prodávajícího, například předložením dokladu o zaplacení zboží, účtenky nebo záručního listu či jiným prokazatelným způsobem.

3.3 Kupující uplatňuje reklamaci nejlépe v prodejně prodejní sítě FRUITISIMO, kde zboží zakoupil, a není-li to možné například proto, že taková prodejna již byla zrušena nebo je přechodně uzavřena, nebo je to pro Kupujícího dopravně nevýhodné, pak je možné reklamaci uplatnit v jiné prodejně prodejní sítě FRUITISIMO, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci také v sídle Prodávajícího.

3.4 Na zboží předané prodejně prodejní sítě FRUITISIMO k reklamaci vydá prodejna Kupujícímu potvrzení o příjmu zboží, které zůstává majetkem Kupujícího po dobu vyřizování reklamace a uschovává se zvlášť mimo ostatní zboží.

3.5 Osoba vyřizující reklamaci je povinna Kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

4. DŮVODY ZÁNIKU NÁROKU NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

4.1 Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud

  • (a) nebyla-li uplatněna v záruční době;
  • (b) zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci výrobcem, vč. skladování zboží;
  • (c) zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno nebo jakkoliv znehodnoceno.

4.3 U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.

4.2 Záruka se dále nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na zboží jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku živelné pohromy či povětrnostních vlivů.

5. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 1.1 tohoto reklamačního řádu, má Kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy.

5.2 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit a Kupujícímu bude za těchto okolností vyplacena původní kupní cena v hotovosti v místě reklamace.

5.3 Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen Kupujícímu v místě uplatnění reklamace v hotovosti, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.

5.4 Okamžitá výměna zboží nebo jeho části je podmíněná jeho fyzickým stavem na skladě či prodejně Prodávajícího. Žádá-li Kupující výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit vadné Zboží kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím, které bylo obsahem původního balení Zboží.

6. PRŮBĚH REKLAMACE

6.1 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na zboží vyskytla, a to v průběhu záruční doby dle článku 2.1 tohoto reklamačního řádu výše. Pokud je reklamace vyřízena opravou, doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává, rovněž od převzetí opravené věci nepočíná běžet nová záruční lhůta.

6.2 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

6.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě Prodávající též vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

7. USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1 Po vyřízení reklamace bude Kupující neprodleně vyzván k vyzvednutí zboží do 30 dní od vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si zboží, bude mu zaslána výzva (email, sms, doporučeným dopisem) s dodatečnou lhůtou k vyzvednutí v délce opět 30 dní.

7.2 Pokud si Kupující zboží nevyzvedne ve stanovených lhůtách, Prodávající zboží uskladní na náklady a odpovědnost Kupujícího a skladuje jej jeden rok, během kterého má Kupující stále možnost si zboží vyzvednout. Avšak počínaje dnem zaslání výzvy s dodatečnou lhůtou 30 dní k vyzvednutí, má Prodávající právo zákazníkovi účtovat skladovací náklady ve výši 50 Kč/ den. Po jednom roce skladování má Prodávající právo zboží zlikvidovat a Kupujícímu naúčtovat dodatečné náklady spojené s likvidací zboží.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud není konkrétně uvedeno, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

8.2. Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 30. 12. 2016.

8.4. Ustanovení tohoto reklamačního řádu mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu uvedeného v obchodních podmínkách Prodávajícího.

Učíme lidi

žít zdravě!

fruitisimo_logo_oranz_transparent_pozadi_RGB